Tham vọng đạt được mức trung hòa carbon vào năm 2050 của Malaysia nêu bật vị thế tiến bộ so với các nước ASEAN khác. Safetyware Group đang đẩy mạnh hành trình áp dụng các biện pháp thực hành về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) trong hoạt động hàng ngày của chúng tôi. Tham vọng này được hỗ trợ bằng cách quản lý lượng khí thải carbon, quản lý hợp lý chất thải theo lịch trình; và thúc đẩy sự phát triển của các hoạt động bền vững.

front STW

Thuộc về môi trường

Tập đoàn SAFETYWARE cam kết giảm lượng khí thải carbon bằng cách cắt giảm lượng khí thải tại các địa điểm của chúng tôi, thực hiện xử lý chất thải thích hợp và 5 R cho tất cả các chi nhánh và công ty con. Chúng tôi tin vào trách nhiệm giúp tạo ra một tương lai bền vững và biến thế giới của chúng ta thành một nơi tốt đẹp hơn. Do đó, chúng tôi cam kết thúc đẩy tính bền vững không chỉ trong hoạt động hàng ngày mà còn trong quá trình ra quyết định của chúng tôi.

Xã hội

Tập đoàn Safetyware và các công ty con cam kết thực hành kinh doanh tốt và mang tính toàn diện hơn, bao gồm sự công bằng, đa dạng, nhân quyền và công bằng xã hội. Khuôn khổ định hướng con người của chúng tôi bao gồm cung cấp mức lương công bằng, thực hành tuyển dụng không phân biệt đối xử, bình đẳng giới, sức khỏe và an toàn nghề nghiệp. Điều này ngày càng trở nên quan trọng để cải thiện phúc lợi tại nơi làm việc, nhờ đó các hành vi xã hội không công bằng bị loại bỏ và nơi làm việc đã trở thành một môi trường hòa nhập hơn.

photo ok 15_003
governance-01

sự cai trị

Chúng tôi tin rằng các tổ chức có văn hóa quản trị doanh nghiệp mạnh mẽ sẽ có vị thế tốt hơn để quản lý các rủi ro và cơ hội phát triển bền vững. Các giám đốc và cán bộ quản lý của chúng ta phải đưa ra những quyết định sáng suốt bao gồm cả những cân nhắc về Xã hội và Môi trường để tuân thủ các tiêu chuẩn ESG, ví dụ như Chính sách Chống hối lộ, Giải quyết khiếu nại của Nhân viên, Môi trường và Tính bền vững được áp dụng và tuân thủ.